Dotazník - Hodnocení kvality správy hl. m. Prahy občany

Počet přístupů: 459271
Aktuality

Usnesení Rady HMP č. 261 ze dne 14. 2. 2017

k návrhu Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019

Rada hlavního města Prahy

I. souhlasí

s Protikorupční strategií hl. m. Prahy 2017 - 2019, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. ukládá

primátorce hl. m. Prahy

předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení Protikorupční strategii hl. m. Prahy 2017 - 2019 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 23.2.2017

 

ředitelce MHMP 

po schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, zajistit implementaci úkolů z ní vyplývajících do činnosti úřadu

Kontrolní termín: 30.06.2017
Kontrolní termín: 31.01.2018
Kontrolní termín: 31.01.2019

zajistit podrobnou analýzu východisek a doporučení obsažených v Protikorupční strategii hl. m. Prahy na léta 2017 - 2019 a navrhnout Radě HMP případná další opatření zajišťující její důslednou implementaci v činnosti MHMP včetně návrhů na řešení finančních dopadů úkolů řešených na jejím základě

Termín: 30.4.2017

předložit Radě HMP Zprávu o průběžném plnění Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 jako celku, o plnění konkrétních úkolů včetně případných návrhů na úpravu či doplnění existujících opatření na základě získaných zkušeností

Termín: 31.1.2018

zajistit zpracování doporučení k implementaci základních principů a východisek Protikorupční strategie hl. m. Prahy pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou

Kontrolní termín: 28.2.2017

 

ředitelé organizací zřízených hl. m. Prahou

zajistit přijetí či aktualizaci vlastních protikorupčních opatření vycházející ze základních principů a východisek Protikorupční strategie hl.m. Prahy 2017 - 2019

Termín: 31.5.2017

 

Usnesení Zastupitelstva HMP č. 24/2 ze dne 23. 2. 2017

ke schválení Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. schvaluje

Protikorupční strategii hl. m. Prahy 2017 - 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II . ukládá

Radě HMP

zajistit implementaci a kontrolu naplňování Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019

Termín: 28.2.2017

zajistit průběžnou aktualizaci Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017 - 2019 s tím, že zmocňuje Radu HMP k jejím nezbytným úpravám a doplněním, včetně ukládání úkolů zajišťujících naplňování této strategie

Kontrolní termín: 31.1.2018
Kontrolní termín: 31.1.2019

 

 

 

 

 

21.3.2017 | Přečteno: 641 x
 
 
Powered by PubliX